SEX EDUCATION PARTY

SEX EDUCATION PARTY

05.05.2023 21:00
Majestic Music Club, Karpatská 2, Bratislava

FOR ENGLISH SCROLL BELOW

 

Špeciálna ponuka vlož si do košíka 3 vstupenky a jednu budeš mať zdarma.
 

Príďte si užiť začiatok mája - mesiaca lásky na horúcej SEX EDUCATION PARTY

O kvalitnú hudobnú produkciu sa postará Martin Cehelský, D.K.O, YANTOSH a DZAKIA v Majestic Music Clube 5. mája.

LINE UP: 

21:00 - 23:00 - DZAKIA

23:00 - 01:00 – MARTIN CEHELSKÝ

01:00 - 03:00 – D.K.O

03:00 - 04:00 - YANTOSH

INFO:

- Majestic Music Club (Karpatská 2, zastávka MHD: Karpatská alebo Pod stanicou)

- Otvorenie brán o 21:00 hod.

- Vstup je 15+ (treba sa preukázať občianskym preukazom)

Cena vstupeniek sa bude navyšovať.

VIP vstup obsahuje:

- samostatný vchod

- oddelený priestor na balkóne

- vlastný bar

- sedenie so stolíkmi

 

ULTRA VIP vstup obsahuje:

- vstup pre 6 osôb

- 1x bottle service

- občerstvenie

- samostatný vchod

- oddelený priestor na balkóne

- vlastný bar

- sedenie so stolíkmi

- fajčiarsku zónu

- vlastné WC

Bezpečnosť a zakázané predmety:

1. Na akciu sa vstupuje hlavným vchodom do Majestic Music Clubu. Vo vnútri bude vytvorených niekoľko check point brán, kde sa preukážete vstupenkou, buď vytlačenou alebo v mobile. Potom dostanete na ruku identifikačný náramok, ktorý musíte mať počas celej doby konania akcie. Ste povinní ho ukázať pri vyzvaní usporiadateľskou službou. Pri jeho strate vám nebude umožnený opätovný vstup. Návštevníci bez náramku budú vyvedení z priestorov. Vstup na akciu nie je jednorazový a po opustení priestorov akcie (napr. z dôvodu fajčenia) je potrebné sa pri opätovnom vstupe preukázať identifikačným náramkom.

2. Je zakázané vnášať do priestorov akcie akékoľvek predmety ohrozujúce bezpečnosť alebo zdravie ako sú sklenené alebo plastové nádoby a fľaše, plechovky, pyrotechnické predmety, slzné spreje, otvorený oheň, dáždniky, drogy a psychotropné látky, horľaviny, parfémy akéhokoľvek druhu, nádoby pod tlakom ako sú napr. dezodoranty, powerbanky, zbrane akéhokoľvek druhu, bicykle, skateboardy, kolobežky a podobné dopravné prostriedky, selfie-sticks, zariadenia na nahrávanie zvuku, laserové ukazovacie zariadenia, veľké reťaze, náramky s hrotmi, retiazky na peňaženky. Zakázané sú aj ruksaky a veľké tašky, dovolené sú len malé kabelky/ľadvinky.

3. Bezpečnosť návštevníkov na akcii je pre nás prioritou. O bezpečnosť na akcii sa stará usporiadateľská služba. Pre príjemný chod akcie je nutné dodržiavať pokyny usporiadateľskej služby v rámci ich kompetencií ako sú kontrola vstupeniek a identifikačných náramkov, osobná prehliadka, vyvedenie z priestorov akcie (neoznačené osoby, agresívne osoby a pod.), usmerňovanie pohybu, ochrana účinkujúcich, priestorov atď.

4. Vo všetkých priestoroch akcie je fajčenie zakázané, s výnimkou vonkajších priestorov pred Majestic Music Club a fajčiarskej zóny v ULTRA VIP sektore. Prosíme tiež, aby ste špaky nezahadzovali na zem, ale do nádob na to určených. Berte ohľad na ľudí okolo seba a na prostredie, v ktorom sa pohybujeme.

Naše akcie sú navrhnuté tak, aby boli zážitkom plným tanca a spojenia s ostatnými v dobrej atmosfére. Veríme, že každý by mal mať prístup k zábave a spoločnosti bez diskriminácie a predsudkov. Našim cieľom je vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie, kde sa každý cíti vítaný a pohodlne. Miesto kde sa môžete spojiť s ľuďmi rôznych pozadí a kultúr. Tešíme sa na to, že vás privítame na našich akciách, kde sa budeme tešiť z vašej spoločnosti bez ohľadu na vaše osobné charakteristiky. Kde sa budete môcť baviť slobodne.

Sledujte nás na Instagrame @mhproductionsk (https://www.instagram.com/mhproductionsk/) a na Facebooku MH Production (https://www.facebook.com/mhproductionsk/)


 

Come and enjoy the beginning of May - the month of love at the hot SEX EDUCATION PARTY. Martin Cehelský, D.K.O, YANTOSH, and DZAKIA will take care of the quality music production at the Majestic Music Club on May 5th. 

LINE UP: 

21:00 - 23:00 - DZAKIA

23:00 - 01:00 – MARTIN CEHELSKÝ

01:00 - 03:00 – D.K.O

03:00 - 04:00 - YANTOSH 

INFO:

- Majestic Music Club (Karpatská 2, bus stop: Karpatská or Pod stanicou)

- Gates open at 9:00 pm.

- Admission is 15+ (identification with a valid ID card is required)

The ticket price will increase.

 

The VIP admission includes:

- separate entrance

- exclusive balcony area

- private bar

- seating with tables

 

The ULTRA VIP admission includes:

- admission for 6 people

- 1x bottle service

- refreshments

- separate entrance

- exclusive balcony area

- private bar

- seating with tables

- smoking area

- private restroom

Safety and prohibited items:

1. Access to the event is through the main entrance of the Majestic Music Club. Inside, there will be several checkpoint gates where you will need to present your ticket, either printed or on your mobile device. You will then be given an identification bracelet, which you must wear throughout the entire event. You are required to show it upon request by the event staff. If you lose it, re-entry will not be allowed. Visitors without the bracelet will be escorted out of the premises. Entry to the event is not one-time, and when leaving the event premises (for example, to smoke), you will need to present the identification bracelet again upon re-entry.

2. It is prohibited to bring any items that may endanger the safety or health of others, such as glass or plastic containers and bottles, cans, pyrotechnic items, pepper sprays, open flames, umbrellas, drugs and psychotropic substances, flammable substances, any type of perfume, pressurized containers such as deodorants, power banks, weapons of any kind, bicycles, skateboards, scooters, and similar means of transportation, selfie-sticks, sound recording devices, laser pointers, large chains, spiked bracelets, wallet chains. Backpacks and large bags are also prohibited, only small purses/fanny packs are allowed.

3. The safety of visitors at the event is our top priority. The organizer's service is responsible for ensuring safety at the event. To ensure a pleasant event experience, it is necessary to follow the instructions of the organizer's service within their competence, such as ticket and ID bracelet checks, personal searches, removal from the event premises (unidentified individuals, aggressive individuals, etc.), direction of movement, protection of performers and the venue, and so on.

4. Smoking is prohibited in all areas of the event, except for the outdoor areas in front of the Majestic Music Club and the smoking area in the ULTRA VIP sector. We also kindly ask that you do not throw cigarette butts on the ground, but instead use designated containers. Please consider the people around you and the environment in which we move. 

Our events are designed to be an immersive experience full of dancing and connection with others in a great atmosphere. We believe that everyone should have access to fun and company without discrimination and prejudice. Our goal is to create a safe and inclusive environment where everyone feels welcome and comfortable. A place where you can connect with people from different backgrounds and cultures. We look forward to welcoming you to our events, where we will enjoy your company regardless of your personal characteristics. Where you will be able to have fun freely.

Follow us on Instagram @mhproductionsk (https://www.instagram.com/mhproductionsk/) and on Facebook at MH Production (https://www.facebook.com/mhproductionsk/)


Podujatie je v rámci služby Predpredaj.sk dostupné len online (nie je dostupné v kamenných predajných miestach).


Predpredaj.sk je záruka pravosti Vašich vstupeniek. Na stránkach Predpredaj.sk zakúpite vždy len originálne vstupenky na podujatia.
Spoločnosť Predpredaj.sk neručí za pravosť vstupeniek zakúpených cez druhotné stránky, tento spôsob predaja nepodporuje a ani s ním nemá nič spoločné.

 • Vstup 2+1 zdarma
  Cena
  10,00 €
  Nie je v predaji
 • VIP Vstup
  Cena
  15,00 €
  Nie je v predaji
 • ULTRA VIP Vstup
  Cena
  150,00 €
  Nie je v predaji

Odporúčané

Chorea gala 2024
Divadlo

Chorea gala 2024

23.06.2024 20:30
Grand Plazza v River Parku, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava
Detail podujatia
TOPFEST 2024
Festival

TOPFEST 2024

27.6. - 29.6.2024
Letisko Žilina, 013 41 Dolný Hričov
Detail podujatia
Štúdio L+S
Divadlo

Štúdio L+S

Sezóna 2024
Štúdio L+S, s.r.o., Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava
Detail podujatia